Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

AEE - Noutate Noutate

Anunturile publicate de Agentia Pentru Eficienta Energetica.

PROGRESELE ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE SUPORT BUGETAR "SUPORTUL REFORMEI ÎN SECTORUL ENERGETIC"

logoComitetul de supraveghere al Programului „Suportul reformei în sectorul energetic” s-a reunit  miercuri, 26 septembrie curent într-o primă şedinţă. Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei, în calitatea sa de  preşedinte al Comitetului de supraveghere a precizat că misiunea Comitetului de supraveghere a Programului 

„Suportul reformei în sectorul energetic” finanţat prin mecanismul de suport bugetar din cadrul Planului Naţional de Acţiuni 2011 al Comisiei Europene,  constă în supravegherea şi monitorizărea eficientă a procesului de implementare a Programului, dar și monitorizarea rezultatelor implementării Matricei de Politici a Programului. Comitetul de supraveghere al Programului „Suportul reformei în sectorul energetic” a fost instituit prin dispoziție de Guvern și se va întruni cel puțin de două ori pe an sau ori de cîte ori este nevoie, la propunerea a cel puţin trei membri ai acestuia.

Referindu-se la importanţa asistenţei tehnice a Programului de suport bugetar „Suportul reformei în sectorul energetic” ministrul Economiei Valeriu Lazăr, a specificat că asistenţa este destinată pentru finanţarea reformei în sectorul energetic, în special, pentru implementarea acţiunilor prevăzute în  Documentele de politici ale statului în sectorul energetic. "Este vorba de asigurarea securităţii energetice a ţării, modernizarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi de integrarea pe piaţa energetică europeană." A precizat viceprim-ministrul Valeriu Lazăr.

Astfel, Ministerul Economiei, în calitate de responsabil principal în realizarea reformei pe domeniul energetic, a prezentat un amplu raport ce vizează progreselele în implementarea Matricei de Politici a programului de suport bugetar „Suportul reformei în sectorul energetic”.

Conform obiectivelor stabilite în Matricea de Politici a avut loc adoptarea politicilor energetice şi cadrului legislativ în domeniul eficienţei energetice și regenerabilelor. În acest sens a fost definitivată Noua Strategie Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030. La moment, aceasta este în proces de avizare de către instituțiile abilitate și proces de consultări publice. Proiectul HG va fi prezentat spre aprobare Guvernului în octombrie 2012. O altă realizare vizează aprobarea prin Hotărîre de Guvern a Programului Național pentru Eficienţă Energetică (PNEE) 2011-2020. Planul Naţional de Acţiuni privind Eficienţa Energetică 2012-2014 a fost definitivat și prezentat spre avizare subdiviziunilor Ministerului Economiei. Proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor a fost elaborat şi prezentat spre avizare către instituțiile abilitate. În continuare urmează a fi ajustat Regulamentul privind cerinţele minime de performanţă energetică, în conformitate cu prevederile Legii privind performanţa energetică a clădirilor.

Tot la capitolul realizări, au fost menționate și Lansarea  Fondului pentru Eficiență Energetiă, dar și crearea capacităţilor instituţionale în domeniul eficienţei energetice și regenerabilelor, prin crearea Agenției pentru Eficiență Energetică, care este deja funcțională.
George Georgocostas, Leader de echipă al proiectului UE  Asistenţă tehnică pentru implementarea programului de sustinere al politicilor sectorile "Asistenţă pentru reforma sectorului energetic” a prezentat obiectivele şi activităţile  proiectului de asistenţă tehnică “Suport implementării programului de suport bugetar” finanţat de UE.

Amintim, că Comisia Euopeană, prin Programul de Suport Bugetar „Suportul reformei în sectorul energetic”  oferă 42 milioane Euro (40 mln Euro –SDB, 2 mln Euro-Asistenţă Tehnică) Guvernului Republicii Moldova în conformitate cu Acordul de Finanţare semnat la data de 6 decembrie 2011. Perioada de implementare a Programului este de 36 luni din data semnării.  
 
Programul are drept obiectiv principal suportul reformei sectorului energetic şi facilitarea îmbunătăţirii tehnice a funcţionării sale. Acesta va oferi un instrument flexibil pentru a sprijini eforturile Guvernului Republicii Moldova în vederea obţinerii progreselor suplimentare în implementarea strategiei energetice a Republicii Moldova şi dezvoltării sectorului energetic. Acest lucru se realizează prin susţinerea intervențiilor în pregătirea şi adoptarea unei legislaţii corespunzătoare, care sunt prevăzute în matricea de politici, precum şi prin oferirea asistenţei tehnice.
 
Scopul Programului este de a oferi asistenţă Moldovei pentru a atinge obiectivele Strategiei Energetice. Acest lucru va fi realizat în strînsă cooperare cu alţi parteneri de dezvoltare activi în sectorul energetic. Rezultatele obţinute în urma implementării altor proiecte decît cele finanţate de Uniunea Europeană vor fi luate în considerare atunci cînd se va evalua realizarea indicatorilor din matricea de politici.
 
Acest Program va da un impuls semnificativ pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, cu accent special asupra Planului de Acţiuni privind eficienţa energetică, armonizarea legislaţiei primare şi secundare în contextul Tratatului Comunităţii Energetice, stabilirea metodologiei privind tarifele feed in, promovarea eficienţei energetice şi energiei regenerabile şi dezvoltarea şi punerea în aplicarea a mecanismelor de finanţare dedicate.

AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE POT BENEFICIA DE PROGRAME DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI "E4EM - ENERGIE PENTRU PRIMARII DIN EST"

logoAvantajele eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila au fost abordate în cadrul mesei rotunde  „Energie durabila – provocare a autoritatilor publice locale", organizat cu sprijinul Ministerului Economiei si a Agentiei pentru Eficienta Energetica din Republica Moldova, desfasurat marti 18 septembrie la Chisinau.

Evenimentul a întrunit 36 de reprezentanti ai primariilor si experti din Moldova si de peste hotare. Acesta se înscrie în contextul vizitei în Republica Moldova a reprezentantilor proiectului international "E4EM – Energie pentru primarii din est".

Proiectul are o valoare totala de 598,443.00 Euro, din care 80% sau 478,755.00 Euro constituie grant de la Comisia Europeana, restul fiind contributia partenerilor dinItalia, Lituania, Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Bosnia Hersegovina.

Scopul evenimentului organizat la Chisinau este schimbul de experienta, în ceea ce priveste initiativele primarilor din Uniunea Europeana si din Europa de Est vis-a-vis de Planurile de Actiune  pentru o Energie Durabila, Inventarului de baza privind emisiile, managementul energetic, actiuni prioritare, oportunitati.

Oleg Izvoreanu, seful Directiei eficienta energetica si regenerabile al Ministerului Economiei si Calin Negura, directorul adjunct al Agentiei pentru Eficienta Energetica din Moldova au salutat participantii evenimentului subliniind necesitatea sprijinului din teritorii în atingerea obiectivelor ambitioase 20-20-20.

Roberto Bruno, de la Universitatea din Bologna, Italia – leaderul proiectului, a facut o prezentare a proiectului, precizând ca obiectivul acestuia este încurajarea si sustinerea autoritatilor publice locale în implementarea politicilor privind energia durabila, dar si acordarea suportului necesar primariilor interesate pentru aderarea la Conventia primarilor. Acesta a adaugat ca Convensia primarilor reprezinta principala miscare europeana în care sunt antrenate autoritatile locale si regionale ce se angajeaza în mod voluntar pentru reducerea emisiilor cu efect de sera, prin promovarea cresterii eficientei energetice si valorificarii surselor de energie regenerabila în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convensiei îsi propun atingerea si depasirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 pâna în 2020.

Semnarea Conventiei primarilor presupune elaborarea Inventarului de baza privind emisiile (IBE), elaborarea Planului de actiuni privind energia durabila (PAED),implementarea PAED si raportarea la fiecare doi ani, antrenarea cetatenilor în acest proces, împartasirea experientelor si a bunelor practici cu alti semnatari, conform Andrea Claser, arhitect, reprezentantul UNIBO.

Francesco Tinti, Universitatea din Bologna, a prezentat bunele practici în domeniul energiei durabile, dar si proiectele - pilot lansate  în Ucraina si Belarus, iar Dr. Feliksas Zinevicius, Directorul Agentiei energetice regionale din Kaunas a prezentat situatia în Lituania si Letonia, demonstrând ca casele pasive, încalzirea pe biomasa si reducerea consumului cu pâna la 50% în cladirile cu menire sociala nu mai reprezinta un viitor îndepartat ci o realitate.

În acelasi context, viceprimarul orasului Drochia, Victor Ghilescu, ne-a împartasit bunele practici ale orasului natal, în care numarul proiectelor de eficienta energetica a crescut în ultimii ani. Numai în perioada 2011-2012 – sunt implementate proiecte în valoare de 3 934 743 lei, acestea fiind directionare spre schimbarea usilor si a ferestrelor în institutiile educationale, dar si reutilarea cazangeriilor si renovarea acoperisului în institutiile prescolare.  Dl. viceprimar a mentionat ca Drochia a aderat la Conventia primarilor la 21 octombrie 2010 si i-a îndemnat pe colegii de la alte primarii sa se alatire.

În Republica Moldova, partenerul proiectului "E4EM – Energie pentru primarii din est".

este primaria orasului Ocnita, fiind sprijinit de Alianta pentru Eficienta Energetica – ONG din Moldova. Ca un prim pas, în cadrul proiectului, consiliul primariei Ocnita a adoptat decizia de aderare la Conventia primarilor, iar la 19 septembrie a depus cererea de aderare. În cadrul proiectului, primaria Ocnita va beneficia de sprijinul consultantilor în elaborarea planului si a inventarului sus-mentionate, cât su va pilota unul sau câteva proiecte de eficienta energetica, sprijinul financiar al proiectului  în acest efort  constituind 30 mii Euro.

Dna Tanya Daniel Lujanskaya, presedintele AEER, a mentionat ca si alte primarii pot  beneficia de sprijinul proiectului în aderarea la Conventia primarilor si elaborarea Planurilor de Actiune  pentru o Energie Durabila, adresându-se la oficiul AEER în Chisinau.

Merita de mentionat, ca pâna la moment, 9 localitati din Moldova au aderat la Conventia primarilor, iar 3 orase beneficiaza de suportul UE în elaborarea PAED si IBE, acestea fiind Chisinau, Drochia si Ocnita.

VOM CUNOAȘTE POTENȚIALUL DE BIOMASĂ LA NIVEL DE RAIONE ȘI REGIUNI

Peste 50 de experţi în energie regenerabilă, reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, ai altor instituţii de stat, ai sectorului privat, mediul academic şi societatea civilă s-au întrunit miercuri, 5 septembrie, pentru a analiza rezultatele studiului ce va estima potenţialul de biomasă din culturi agricole, la nivel de

regiuni şi raioane.

Studiul „Estimarea potenţialului energetic al biomasei din culturile agricole, la nivel de regiuni şi raioane„ a fost elaborat de IDIS Viitorul la solicitarea Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova. Scopul studiului este de a estima potențialul de biomasă pentru brichetare în Republica Moldova. Informația prezentată reflectă structura potențialului de biomasă pentru fiecare raion al țării, fapt ce va permite doritorilor de a iniţia afaceri de producere a combustibilului din biomasa sa ia decizii documentate privind regiunea în care se lansează.  

La elaborarea studiului au fost folosite datele oficiale prezentate de Biroul Național de Statistică. Versiunea finală a studiului va fi făcut publică până la sfârşitul lunii septembrie.

07 09-007 09-1

PROGRAME DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE

logoAutorităţile publice locale pot beneficia de programe de eficienţă energetică în cadrul proiectului "E4EM – Energie pentru primarii din est". Avantajele eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă au fost abordateîn cadrul mesei rotunde „Energie durabilă – provocare a autorităţilor publice locale", organizat cu sprijinul

Ministerului Economiei şi a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică din Republica Moldova, desfăşurat marţi 18 septembrie la Chişinău. Evenimentul a întrunit 36 de reprezentanţi ai primăriilor şi experţi din Moldova şi de peste hotare. Acesta se înscrie în contextul vizitei în Republica Moldova a reprezentanţilor proiectului internaţional "E4EM – Energie pentru primarii din est".

Proiectul are o valoare totală de 598,443.00 Euro, din care 80% sau 478,755.00 Euro constituie grant de la Comisia Europeană, restul fiind contribuţia partenerilor din Italia, Lituania, Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Bosnia Herțegovina.

Scopul evenimentului organizat la Chişinău este schimbul de experienţă, în ceea ce priveşte iniţiativele primarilor din Uniunea Europeana şi din Europa de Estvis-a-vis de Planurile de Acţiune  pentru o Energie Durabilă, Inventarului de bază privind emisiile, managementul energetic, acţiuni prioritare, oportunităţi.

Oleg Izvoreanu, şeful Direcţiei eficienţă energetică şi regenerabile al Ministerului Economiei şi Calin Negura, directorul adjunct al Agenţiei pentru Eficienţă Energetică din Moldova au salutat participanţii evenimentului subliniind necesitatea sprijinului din teritorii în atingerea obiectivelor ambiţioase 20-20-20.

Roberto Bruno, de la Universitatea din Bologna, Italia – leaderulproiectului, a făcut o prezentare a proiectului, precizând că obiectivul acestuia este încurajarea şi susţinerea autorităţilor publice locale în implementarea politicilor privind energia durabilă, dar şi acordarea suportului necesar primăriilor interesate pentru aderarea la Convenţia primarilor. Acesta a adăugat că Convenția primarilor reprezintă principala mișcare europeană în care sunt antrenateautorităţile locale și regionale ce se angajează în mod voluntar pentru reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea creşterii eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenției își propun atingerea și depășirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020.

Semnarea Convenţiei primarilor presupune elaborarea Inventarului de bază privind emisiile (IBE), elaborarea Planului de acţiuni privind energia durabilă (PAED), implementarea PAED şi raportarea la fiecare doi ani, antrenarea cetăţenilor în acest proces, împărtăşirea experienţelor şi a bunelor practici cu alţi semnatari, conform Andrea Claser, arhitect, reprezentantul UNIBO.

Francesco Tinti, Universitatea din Bologna, a prezentatbunele practici în domeniul energiei durabile, dar şi proiectele - pilot lansate  în Ucraina și Belarus, iar Dr. Feliksas Zinevičius,Directorul Agenţiei energetice regionale din Kaunas a prezentat situaţia în Lituania şi Letonia, demonstrând că casele pasive, încălzirea pe biomasă şi reducerea consumului cu până la 50% în clădirile cu menire socială nu mai reprezintă un viitor îndepărtat ci o realitate.
În acelaşi context, viceprimarul oraşului Drochia, VictorGhilescu, ne-a împărtăşit bunele practici ale oraşului natal, în care numărul proiectelor de eficienţă energetică a crescut în ultimii ani. Numai în perioada 2011-2012 – sunt implementate proiecte în valoare de 3 934 743 lei, acestea fiind direcţionare spre schimbarea uşilor şi a ferestrelor în instituţiile educaţionale, dar şi reutilarea cazangeriilor şi renovarea acoperişului în instituţiile preşcolare.  Dl. viceprimar a menţionat că Drochia a aderat la Convenţia primarilor la 21 octombrie 2010 şi i-a îndemnat pe colegii de la alte primării să se alătire.

În Republica Moldova, partenerul proiectului "E4EM – Energie pentru primarii din est".este primăria oraşului Ocniţa, fiind sprijinit de Alianţa pentru Eficienţă Energetică – ONG din Moldova. Ca un prim pas, în cadrul proiectului, consiliul primăriei Ocniţa a adoptat decizia de aderare la Convenţia primarilor, iar la 19 septembrie a depus cererea de aderare. În cadrul proiectului, primăria Ocniţa va beneficia de sprijinul consultanţilor în elaborarea planului şi a inventarului sus-menţionate, cât şu va pilota unul sau câteva proiecte de eficienţă energetică, sprijinul financiar al proiectului  în acest efort  constituind 30 mii Euro.

Dna Tanya Daniel Lujanskaya, preşedintele AEER, a menţionat că şi alte primării pot  beneficia de sprijinul proiectului în aderarea la Convenţia primarilor şi elaborarea Planurilor de Acţiune  pentru o Energie Durabilă, adresându-se la oficiul AEER în Chişinău.

Merită de menţionat, că până la moment, 9 localităţi din Moldova au aderat la Convenţia primarilor, iar 3 oraşe beneficiază de suportul UE în elaborarea PAED şi IBE, acestea fiind Chişinău, Drochia şi Ocniţa.

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN COMUNA TĂTĂRĂUCA - VECHE, RAIONUL SOROCA

logoAgenția pentru Eficiență Energetică, la invitația Primăriei comunei Tătărăuca-Veche, raionul Soroca, a participat la lansarea unui proiect întitulat ”Iluminat stradal eficient în comuna Tătărăuca-Veche”.

Proiectul în cauză prevede o investiției de 800 mii lei, surse alocate de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Către finele anului 2012 se preconizează edificarea unui sistem modern de iluminare stradală, de car vor beneficia cca 2200 de locuitori din șase localități ale comunei.

Proiectul în cauză este unul de tip pilot, care ar face obiectul unui ghid de iluminare stradală eficientă pentru toate localitățile rurale din Republica Moldova.