Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

A FOST ELABORAT ȘABLONUL DE EFECTUARE A RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

logo

 

 

La Prorunca Guvernului, Agenția pentru Eficiența Energetică a elaborat Șablonul raportului de audit energetic pentru clădiri, în scopul unificării procedurilor de prezentare a informației în rapoartele de audit energetic.

 

docxȘABLON PENTRU AUDIT ENERGETIC933.42 KB

jpgORDIN CU PRIVIRE LA APROBAREA ȘABLONULUI RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC554.18 KB

APELUL 3 PRIVIND OFERIREA ÎN RATE A ECHIPAMENTULUI DE PROCESARE A BIOMASEI

 

logo

 Agenţia pentru Eficienţă Energetică, ține să Vă comunice despre anunțarea celei de-a III-a selecții organizate în cadrul Programului de susținere și dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova, și anume a componentei 1.2 „Comercializarea în rate a echipamentului de brichetare”.

Astfel, Vă aducem la cunoștință că, termenul limită de depunere a setului de documente pentru participare, în calitate de beneficiar în cadrul Programului sus-menționat este data de  14 martie 2014.

Programul dat este destinat întreprinzătorilor care doresc să inițieze o afacere în domeniul brichetării biomasei. Viitorii beneficiari al programului îşi vor asuma rolul de furnizori de biocombustibil în primul rând pentru cele 130 de proiecte de încălzire pe bază de biomasă finanțate prin intermediul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova. Echipamentul de procesare a biomasei va fi procurat de AEE în baza rezultatelor obținute și va fi transmis beneficiarilor în baza contractului de leasing. Costul echipamentului va fi achitat de beneficiar în rate după cum urmează: 40% (20%+20%), 30% şi 30%.

Programul se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului pe care îl găsiți aici, și care descrie mecanismul de funcționare a proiectului, stipulează criteriile de eligibilitate, cerințele înaintate față de echipament, etc.

Setul de documente necesare pentru înscrierea în Program

1.        Cererea de aplicare (Forma 1A);

2.        Forma de aplicare (Forma 2A);

3.        Declaraţia, în care agentul economic afirmă, pe propria răspundere, corespunderea sa criteriilor de subiect al întreprinderilor mici şi mijlocii (Forma 3A);

4.        Copia certificatului de înregistrare;

5.        Copiile buletinelor de identitate a persoanelor împuternicite să semneze contractul;

6.        Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura persoanelor împuternicite să semneze contractul.

7.        Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu o vechime de cel mult 1 (una) lună (în original);

8.        Copiile contractelor de creditare bancară, în cazul în care au fost contractate credite bancare;

9.        Copia raportului financiar anual pentru ultimii doi ani;

10.    Planul de afaceri pentru o perioadă de cel puţin trei ani;

Pe toate copiile actelor indicate la p.6 se va aplica ştampila şi semnătura conducătorului solicitantului de participare la Program.

Pentru participarea la concurs, potențialii beneficiari ai proiectului vor depune la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, cu adresa: MD-2068, or. Chişinău, str. Alecu Russo 1, et.10 (recepţia), cererea şi setul de documente necesare. Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Informaţii suplimentare vor fi oferite la tel: (022) 49-94-44, ext. 6, fax: 31-10-01.

Responsabil pe Program: Alexandru Ciobotari, tel. 067-430-436

 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN COMUN CU PROIECTUL ESIB ORGANIZEAZĂ CURS DE INSTRUIRE PENTRU AUDITORII ENERGETICI

IMG 0639Vă aducem la cunoștință ca Agenția pentru Eficienta Energetica în comun cu proiectul ESIB organizează în perioada 10-12 decembrie 2013 un curs în domeniul auditării energetice.

Prin intermediul acestui curs auditorii energetici vor fi instruiți de către un grup de experți, care vor explica in mod practic pașii necesari ce urmează a fi întreprinși in procesul de efectuare a unui audit energetic, având ca bază raportul de audit energetic al L/T „Gaudeamus”.

În baza acestui raport, auditorii împreuna cu experții ESIB vor vizita L/T „Gaudeamus”, care vor participa împreuna in procesul de colectare a datelor care au stat la baza efectuării raportului de audit energetic pentru acest obiectiv.

Cursul va avea loc in incinta Agenției pentru Eficienta Energetica, str. Alecu Russo 1, et. 10, sala de ședințe. Proiectul programului de instruire se anexează.

pdfAGENDA CURS DE INSTRUIRE483.86 KB

 

 

ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII LINIILOR FIERBINȚI ANTICORUPȚIE GUVERNAMENTALE ȘI NEGUVERNAMENTALE

logoAgenția pentru Eficiență Energetică anunță, cu referire la acțiunea 61 - și anume asigurarea funcționării liniilor anticorupție guvernamentale și neguvernamentale.

Potrivit art. 14 alin. (2), lit. (b) al Legii nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției, în vederea semnalării actelor de corupție, în cadrul autorității urmează a fi asigurată funcționarea telefonului de încredere, anunțul privind existența unui astfel de telefon, fiind regăsit pe pagina oficială a autorității, împreună cu adresarea către populație de a comunica fapte de corupere comise de către colaboratorii instituției.

În acest context, se va ține cont de:

- Asigurarea de către autoritate a unei vezibilități sporite a numărului de telefon a liniei fierbinte,

- Desemnarea prin ordin în cadrul autorității a persoanei responsabile de comunicare cu cetățenii în cadrul liniei anticorupție, care să posede competențele și abilitățile necesare.

- Asigurarea înregistrării apelurilor parvenite de la cetățeni în Registrul de evidență a apelurilor la telefonul de încredere.

- Asigurarea funcționării continue a liniei anticorupție, indiferent de perioada concediului anual sau de boală a persoanei responsabile de linia anticorupție.

De asemenea, se va asigura instalarea cutiei poștale în loc accesibil (în holul autorității) pentru recepționarea adresărilor cetățenilor în vederea semnalării actelor de corupție.

Astfel, se menționează că Linia Fierbinte a Agenției pentru Eficiență Energetică este plasată pe pagina oficială (partea de sus a paginii, colțul drept) - cu numărul de telefon 0 800 888 08

MODIFICĂRILE LA REGULAMENTUL „PROGRAMULUI DE SUSŢINERE ŞI DEZVOLTARE A SECTORULUI PRODUCERII COMBUSTIBILULUI DIN BIOMASĂ SOLIDĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

 

logoPrin prezenta, Agenția pentru Eficiența Energetică, Vă aduce la cunoștință că la Ședința Consiliului de  Coordonare a PEBM din 08.10.2013 s-a decis schimbarea mecanismului de achiziție a utilajelor de producere a brichetelor și peletelor,inclusiv modificarea Regulamentului „Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova” (se aneaxează). În acest context, au fost efectuate următoarele modificări:

Pct.7 a Regulamentului se completează cu un aliniat nou, după cum urmează: „Nu se acceptă pentru procurare echipament reutilat”         

În tot cuprinsul Regulamentului se exclud termenii: leasing, tender, licitație;

Tot cuprinsul pct.15 a Regulamentului se modifică și Va avea cu următorul conținut:  „Mecanismul de achiziționare a utilajului de procesare a biomasei”, care va fi însoțit cu următoarea descriere: „Beneficiarii Programului vor alege echipamentul de la Furnizorii înregistrați în Republica Moldova care au o experiență în domeniul dat și care satisfac criteriile de eligibilitate a echipamentului descrise în Regulament, după care va fi semnat contractul între Furnizor – AEE - Beneficiar. La semnarea contractului Furnizorul trebuie să prezinte certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu o vechime de cel mult 1 (una) lună (în original). Agenția va finanța cheltuielile de procurare a echipamentului solicitat de Beneficiar direct Furnizorului. Echipamentul oferit în cadrul Programului va intra în proprietatea Beneficiarului din momentul eliberării facturii fiscale și actului de primire-predare de către Furnizor. Beneficiariivorgaja notarialdincontpropriuEchipamentulprocuratîncadrul Programului, destinatarul gajării fiind Agenția.

pdfREGULAMENT ECHIPAMENT DE BRICHETARE178.46 KB

 

Mai multe articole...